ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ

จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน

การจดทะเบียนเพื่อเพิ่มทุน / ลดทุนนั้นบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษ
โดยต้องลงโฆษณาประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหลังจากมีการประชุมเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน / ลดทุนบริษัทแล้วต้องไปยื่นจดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน / ลดทุน

 • ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมค่าประกาศหนังสือพิมพ์ และค่าผู้สอบบัญชี/ทนายความ สำหรับบริษัทจำกัด 4,000 บาท
 • ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมค่าผู้สอบบัญชี/ทนายความ สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด 3,500บาท
 • ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่สรรพากร 2,900 บาท

ค่าธรรมเนียมบริษัท

 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มทุนล้านละ 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลดทุน 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 400 บาท
 • อากรแสตมป์ 70 บาท
 • หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
 • ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท

ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มทุนทุกหนึ่งแสนคิดเพิ่ม 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลดทุนคนละ 300 บาท
 • หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
 • เปลี่ยนจำพวกพวกถือหุ้นส่วนคนละ 300 บาท
 • เปลี่ยนสิ่งนำมา ลงหุ้นคนละ 300 บาท
 • ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท

สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 087-624-6666 พัน