ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

ตรวจสอบบัญชี

บริษัท รวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีประจำปีอย่างน้อยปีละ 1ครั้งสำหรับงบการเงินประจำปี เพื่อนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ซึ่งเราจะส่งทีมผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีที่ตรงกับธุรกิจของท่านเพื่อให้การตรวจสอบนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากประโยชน์ทางกฎหมายเพื่อยื่นงบการเงินแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรแล้ว ท่านยังได้ประโยชน์จากการรายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจพบซึ่งส่วนใหญ่พบได้จากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี เพื่อให้ท่าน หรือผู้บริหารได้นำไปพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกระบวนการในการทำงานของบริษัทของท่านให้ถูกต้องและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

          พิเศษอัตราค่าบริการเพียง 4,000บาท สำหรับกิจการที่ไม่มีการดำเนินงานในระหว่างปี

อัตราค่าบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ และปริมาณเอกสารของท่าน โดยเราจะคำนวณค่าบริการจากจำนวนทีมงาน และระยะเวลาที่เราต้องใช้ในการตรวจสอบงบการเงินของท่าน

สนใจบริการ หรือขอคำปรึกษาฟรี โทร 087-6246666 พัน