ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

บทความทางภาษีอากร

 1. ประเภทของภาษีอากร
 2. ประเภทของเงินได้
 3. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2563
 4. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563
 5. การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกแทน และปกติ
 6. เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
 7. การใช้ และความแตกต่าง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
 8. เมื่อไหร่ถึงต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 9. การจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB)
 10. การออกใบกำกับภาษีครั้งเดียว ณ สิ้นวัน
 11. สรุปอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (จ่ายให้บุคคลธรรมดา)
 12. สรุปอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (จ่ายให้นิติบุคคล)
 13. ของขวัญปีใหม่กับการเสียภาษี
 14. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 15. การหักค่าใช้จ่ายเหมา สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(8)
 16. สวัสดิการพนักงานที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 17. สวัสดิการพนักงานที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 18. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 19. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มแบบใหม่ (รายงานภาษีซื้อแบบใหม่)
 20. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มแบบใหม่ (รายงานภาษีขายแบบใหม่)
 21. ขายสินค้า/ให้บริการแก่บุคคลธรรมดาไม่ต้องใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบุคคลธรรมดา
 22. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อย
 23. ของแจกและภาระภาษีจากของแจก