ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

ทำบัญชีรายปี

บริการของเรา

          บริษัทฯ พร้อมที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการทุกๆ กิจการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหากวนใจที่ท่านจะต้องคอยวิตกกังวลกลัวถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำบัญชีและภาษีอากรเองของกิจการของท่านด้วยสโลแกนที่ว่า “ท่านตื่นเราทำ ท่านหลับเราเฝ้าระวัง”

 

อัตราค่าบริการจัดทำบัญชี พร้อมยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

สำหรับกิจการที่ไม่มีรายได้ ค่าทำบัญชีเริ่มต้นเพียง 4,000บาท

จำนวนรายการค้าของปี

อัตราค่าบริการต่อปี

1 – 50 รายการ

5,000บาท

51 – 100 รายการ

9,000บาท

101 – 150 รายการ

13,000บาท

150 รายการขึ้นไป + นับเพิ่มครั้งละ 50 รายการ

13,000บาท + คิดเพิ่มครั้งละ 3,000บาท

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการของเรา

–          จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของกิจการประจำปีของกิจการตามกฎหมาย

–          จัดทำแบบฟอร์ม และยื่นแบบประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด

  • จัดทำ และยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
  • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สบช.3)
  • จัดทำ และยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

–          บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร

 

สิ่งที่กิจการต้องทำและจัดเตรียมทั้งหมด

สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในขั้นแรกนั้น คือการที่ท่านต้องตัดสินใจใช้บริการกับเราด้วยการลงนามในหนังสือตกลงจ้างงานของทางบริษัทฯ พร้อมเอกสาร ได้แก่

–          สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

–          สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ บอจ.5 (ถ้ามี)

–          สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ ภพ.20 (ถ้ามี)

–          เอกสารการซื้อ ได้แก่ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ และใบเสร็จรับเงิน

–          เอกสารการขาย ได้แก่ สำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบส่งของ และสำเนาใบเสร็จรับเงิน

–          เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อทุกครั้ง เช่น ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

–          สำเนาแบบ และใบเสร็จรับเงินจากรมสรรพากรสำหรับ ภงด.51 แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3 ,53 และภพ.30 ของทั้งปี

–          เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือสำเนาใบนำฝาก

–          เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือต้นขั้วเช็ค

–          สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการเดินบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement)

–          ใบเสร็จรับเงินพร้อมแบบ ภพ.30, ภงด.1, ภงด.3, ภงด.51, ภงด.53 และแบบเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) ของทั้งปี

–          เอกสารอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

–          เก็บเอกสารทั้งหมดไว้และทางเราจะส่งคนไปรับเอกสารจากท่านถึงที่อย่างรวดเร็ว

 

งบการเงินประจำปีทำไปทำไม ???

กิจการต้องจัดทำงบการเงินประจำปีตามกฎหมายที่กำหนดให้เจ้าของกิจการต้องจัดให้มีการทำงบการเงินและนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตาม พรบ.การบัญชีปี 2543 และ 2547 และต้องจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินประจำปีด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของกิจการ

            กิจการต้องจัดทำแบบฟอร์ม ภงด.50 เพื่อยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีต่อกรมสรรพาการ และกลางปีกิจการต้องจัดทำแบบฟอร์ม ภงด.51 เพื่อยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ประมาณการ) ต่อกรมสรรพากร

 

สนใจบริการบัญชีภาษี หรือขอคำปรึกษาบัญชีภาษีฟรี โทร 087-624-6666 พัน

#จดทะเบียนบริษัท #บริการจดทะเบียนบริษัท #รับจดทะเบียนบริษัท #รับทำบัญชี #บริการทำบัญชี #รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด #บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด #บริการยื่นภาษีอากร #รับยื่นภาษีอากร #บริการจัดทำงบการเงินประจำปี #บริการทำงบประจำปี #รับทำงบการเงินประจำปี #บริการทำงบประจำปี #บริการวางแผนภาษี #รับวางแผนภาษี #บริการยื่นประกันสังคม #รับยื่นประกันสังคม #ยื่นภงด50 #รับยื่นภงด50 #บริการยื่นภาษีประจำปี #บริการยื่นภาษีสิ้นปี #รับยื่นภาษีประจำปี #รับยื่นภาษีสิ้นปี