ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

ทำบัญชีรายเดือน

บริการของเรา

          บริษัทฯ พร้อมที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการทุกๆ กิจการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหากวนใจที่ท่านจะต้องคอยวิตกกังวลกลัวถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำบัญชีและภาษีอากรเองของกิจการของท่านด้วยสโลแกนที่ว่า “ท่านตื่นเราทำ ท่านหลับเราเฝ้าระวัง”

อัตราค่าบริการจัดทำบัญชี พร้อมยื่นแบบเสียภาษี และประกันสังคมรายเดือน

จำนวนรายการค้าต่อเดือน

อัตราค่าบริการต่อเดือน

1 – 20 รายการ

2,500บาท

21 – 35 รายการ

3,500บาท

36 – 55 รายการ

5,000บาท

55 รายการขึ้นไป + นับเพิ่มครั้งละ 10 รายการ

5,000บาท + คิดเพิ่มครั้งละ 700บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการบริการของเรา

–          วิเคราะห์รายการจากเอกสาร และบันทึกบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการปรับปรุงทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับจากกรมสรรพากร

–          จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของกิจการประจำเดือนของกิจการ

–          จัดทำแบบฟอร์ม และยื่นแบบประจำเดือนตามที่กฎหมายกำหนด

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) พร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน
  • ภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
  • เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน (สปส.1-10)
  • แบบขึ้นทะเบียนประกันสังคมพนักงานใหม่ (สปส.1-03, สปส.1-03/1)

–          จัดทำแบบฟอร์ม และยื่นแบบประจำปี

  • จัดทำ และยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และสิ้นปี (ภงด.50)
  • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สบช.3)
  • จัดทำ และยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

–          บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสารของกิจการ

หมายเหตุ : แบบ สปส.1-03 และ สปส.1-03/1 ยื่นให้ฟรีไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี (เกินจาก 3 ครั้งคิดค่าบริการครั้งละ 500บาท)

 

สิ่งที่กิจการต้องทำและจัดเตรียมโดยการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากเรา

สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในขั้นแรกนั้น คือการที่ท่านต้องตัดสินใจใช้บริการกับเราด้วยการลงนามในหนังสือตกลงจ้างงานของทางบริษัทฯ พร้อมเอกสารเบื้องต้น ได้แก่

–          สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

–          สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ บอจ.5 (ถ้ามี)

–          สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ ภพ.20 (ถ้ามี)

 

สิ่งที่กิจการต้องทำหลังจากนี้

–          ทำการซื้อและจ่ายชำระเงินตามปกติ และไม่ว่าซื้ออะไรก็ตามให้ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ และใบเสร็จรับเงินโดยใส่ชื่อ ที่อยู่ของกิจการทุกครั้ง

–          ทำการขายและรับชำระเงินตามปกติ และเก็บสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบส่งของ และสำเนาใบเสร็จรับเงิน ไว้ทุกครั้ง

–          ขอเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อทุกครั้ง เช่น ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

–          จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภงด.3 ภงด.53 ทุกครั้งที่จ่ายค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไข เช่น ค่าบริการ

–          เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือสำเนาใบนำฝาก

–          เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือต้นขั้วเช็ค

–          สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการเดินบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement)

–          ใบเสร็จรับเงินพร้อมแบบ ภพ.30, ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 และแบบเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) เดือนล่าสุด

–          เก็บเอกสารทั้งหมดไว้และทางเราจะส่งคนไปรับเอกสารจากท่านถึงที่อย่างรวดเร็ว

 

บัญชี ทำไปทำไม???

.        คำถามนี้คงเป็นคำถามยอดฮิตของเจ้าของกิจการทุกท่านว่าบัญชีทำไปทำไม ถ้าจะพูดไปแล้วนั้นการทำบัญชีรายเดือนมีประโยชน์มากมายเหลือเกินในการบริหารกิจการ เนื่องจากงบการเงินนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงผลประกอบการของกิจการ ท่านจะทราบถึงรายได้ ต้นทุน รายจ่าย และผลกำไร/ขาดทุน ของกิจการทุกเดือน งบการเงินนั้นจะช่วยให้ท่านเห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของกิจการ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงและวางแผนงานในการบริหารกิจการให้บรรลุตามเป้าหมายของกิจการได้อย่างตรงจุด ทั้งในด้านการเงิน และการดำเนินงาน กิจการต่างๆที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้นล้วนแล้วแต่มีการจัดทำงบการเงินรายเดือนเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนในการในการบริหารกิจการทั้งสิ้น

นอกจากประโยชน์ด้านการบริหารกิจการแล้ว กฎหมายยังบังคับให้เจ้าของกิจการต้องจัดให้มีการทำงบการเงินและนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตาม พรบ.การบัญชีปี 2543 และ 2547 อีกด้วย

 

สิ่งที่ต้องทำนอกจากบัญชี???

            หากกล่าวถึงกรมสรรพากรทุกท่านคงรู้จัดกันดี และหากท่านไม่อยากต้องพบปะท่านเหล่านี้เป็นประจำแล้วล่ะก็ ท่านจำเป็นต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง และตรงตามระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนดอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นแล้วท่านอาจจะเกิดความวิตกกังวลจนถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยก็เป็นได้ เนื่องจากกรมสรรพากรนั้นกำหนดให้กิจการต้องมีการเสียภาษีประจำเดือน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 ภาษีซื้อ ภาษีขาย) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด, 1, 3, 53, 54 ฯ) ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงอากรแสตมป์ด้วย

นอกจากกรมสรรพากรแล้วกิจการยังมีภาระในการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมตามกฎหมายแรงงานต่อสำนักงานประกันสังคมประจำทุกเดือน อีกทั้งยังมีภาษี หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้ภาครัฐอีก เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีท้องถิ่น ภาษีศุลกากร และภาษีสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นต้น

คุ้มหรือไม่และทำไมต้องจ้างเรา???

                เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนพนักงานบัญชีเด็กจบใหม่อย่างต่ำเดือนละ 12,000บาทซึ่งไม่สามารถทำงบการเงินได้ และไม่ตอบโจทย์ในการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

บริษัทฯ ของเราพร้อมที่จะให้การดูแลท่านและกิจการของด้วยด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีในทุกๆด้าน โดยที่ท่านไม่ต้องปวดหัวและวิตกกังวลอีกต่อไปทั้งเรื่องความถูกต้องและการให้คำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์จริงมาเป็นสิบๆปี และที่สำคัญที่สุดคือ ท่านไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงถึง 12,000บาท หรือ 20,000บาทเพียงใช้บริการกับเรา คุ้มราคากับบริการที่คุ้มค่า

 

สนใจบริการบัญชีภาษี หรือขอคำปรึกษาบัญชีภาษีฟรี โทร 087-6246666 (พัน)

#จดทะเบียนบริษัท #บริการจดทะเบียนบริษัท #รับจดทะเบียนบริษัท #รับทำบัญชี #บริการทำบัญชี #รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด #บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด #บริการยื่นภาษีอากร #รับยื่นภาษีอากร #บริการจัดทำงบการเงินประจำปี #บริการทำงบประจำปี #รับทำงบการเงินประจำปี #บริการทำงบประจำปี #บริการวางแผนภาษี #รับวางแผนภาษี #บริการยื่นประกันสังคม #รับยื่นประกันสังคม #ยื่นภงด50 #รับยื่นภงด50 #บริการยื่นภาษีประจำปี #บริการยื่นภาษีสิ้นปี #รับยื่นภาษีประจำปี #รับยื่นภาษีสิ้นปี