ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

ในปัจจุบันนี้กฎหมายที่นักบัญชีต้องปฏิบัติตามมีมากมาย เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน พระราชบัญญัติการบัญชี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลรัษฎากร เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้เจ้าของกิจการรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจไม่ครอบคลุมกฎหมายทั้งหมด อาจปฎิบัติผิดพลาดในบางประเด็นไปโดยมิได้ตั้งใจ เนื่องจากความสับสนในวิธีปฎิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละกฎหมาย

ทีมงาน ลี การบัญชี เล็งเห็นปัญหาตรงจุดนี้ จึงได้จัดทีมงานเพื่อคอยให้คำปรึกษาทั้งด้านบัญชี และภาษีอากรแก่กิจการโดยเฉพาะ เนื่องจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากรนั้นมีความแตกต่างกันจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในวิธีปฏิบัติทางบัญชี และภาษีอากรเพื่อให้คำแนะนำให้ท่านปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษีอากร

นอกจากนี้เรายังมีการให้บริการวางแผนภาษีให้แก่กิจการของท่านอีกด้วย การวางแผนภาษีไม่ใช่การ หลบ หลีก หนี หรือการทุจริตต่อภาษีต่อชาติ แต่การวางแผนภาษีคือการทำตามกฎหมายและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ซึ่งจะเป็นการเลือกใช้ข้อกำหนดและวิธีการเสียภาษีที่ทำให้กิจการเสียภาษีน้อยที่สุด และถูกต้องที่สุดด้วยการวางแผนภาษีที่เหมาะสมกับกิจการของท่าน

กลยุทธในการวางแผนภาษีแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

  • การจัดการด้านรายได้
   • รายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
   • รายได้ที่เสียในอัตราที่น้อยกว่าปกติ
   • การกระจายการรับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
  • การจัดการด้านรายจ่าย
   • การหักรายจ่ายครบถ้วนตามจริง (เอกสารต้องถูกต้องครบถ้วน)
   • รายจ่ายที่สามารถหักได้มากกว่าที่จ่ายจริง
   • เงินบริจาคที่สามารถหักได้ตามจริง และหักได้มากกว่าที่จ่ายจริง
   • การลด และงดรายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณภาษีได้
  • การเลือกวิธีการคำนวณภาษีที่ถูกต้อง และประหยัดภาษีมากที่สุด

บริการที่ท่านจะได้รับได้แก่

 • การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง
 • การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรที่ถูกต้อง และประหยัดภาษีที่สุด
 • การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติสำหรับรายการที่ต้องปฏิบัติต่างกันระหว่างบัญชี กับภาษีอากร
 • การให้บริการเข้าชี้แจง และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

สนใจบริการ หรือขอคำปรึกษาฟรี โทร 087-624-6666 พัน

#จดทะเบียนบริษัท #บริการจดทะเบียนบริษัท #รับจดทะเบียนบริษัท #รับทำบัญชี #บริการทำบัญชี #รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด #บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด #บริการยื่นภาษีอากร #รับยื่นภาษีอากร #บริการจัดทำงบการเงินประจำปี #บริการทำงบประจำปี #รับทำงบการเงินประจำปี #บริการทำงบประจำปี #บริการวางแผนภาษี #รับวางแผนภาษี #บริการยื่นประกันสังคม #รับยื่นประกันสังคม #ยื่นภงด50 #รับยื่นภงด50 #บริการยื่นภาษีประจำปี #บริการยื่นภาษีสิ้นปี #รับยื่นภาษีประจำปี #รับยื่นภาษีสิ้นปี