ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

สวัสดิการพนักงานที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เราเป็นมากกว่าแค่คนทำบัญชี ฟอรั่ม สวัสดิการพนักงานที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1200
  PhongphanPhongphan
  Keymaster

  สวัสดิการและประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากทางบริษัทที่ไม่ต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีดังนี้

   1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว ตามคำสั่งของนายจ้าง โดยไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ประจำ

   2. ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง รวมถึงเงินช่วยค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ และค่าทางด่วน เมื่อนำรถส่วนตัวมาใช้ในกิจการ

   3. รถรับ-ส่งพนักงาน ที่ทางกิจการมีการกำหนดเส้นทางและจุดรับ-ส่งไว้ไว้เฉพาะ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้

   4. เงินค่าเดินทางซึ่งกิจการจ่ายให้พนักงาน เมื่อพนักงานเดินทางจากต่างถิ่นเพื่อมาเข้าทำงานเป็นครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ข้อยกเว้นนี้ ยกเว้นเงินค่าเดินทางที่พนักงานได้รับในการกลับถิ่นเดิม และในการเข้าทำงานของกิจการเดิมภายใน 365 วัน นับแต่วันที่การจ้างครั้งก่อนได้สิ้นสุดลง

   5. ค่ารักษาพยาบาล

   6. ค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

   7. ค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

   8. เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น

   9. ค่าช่วยเหลืองานสมรส 

   10. ค่าคลอดบุตร 

   11. ค่าฌาปนกิจศพ ลูกจ้างที่เสียชีวิต

   12. ทุนการศึกษาแก่พนักงาน

   13. จัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อกิจการของนายจ้างโดยตรง

   14. ค่าสมาชิกสโมสรกีฬา หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อน

   15. เครื่องแบบพนักงาน อันประกอบด้วยเสื้อ-กางเกง 2 ชุด เสื้อสูท 1 ตัว

   16. การจัดงานเลี้ยงในวันปีใหม่ ตามโอกาสเพื่อขนบธรรมเนียมประเพณี

   17. เงินเดือนหรือค่าจ้างที่คนประจำเรือได้รับเนื่องจากการปฏิบัติงานบนเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  ทั้งนี้เงินได้ต่างๆจะต้องมีการจัดทำเป็นระเบียบ คู่มือ หรือนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน

   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้