ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

หมวดบัญชี

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #546
  PhongphanPhongphan
  Keymaster

  .          หมวดบัญชีถูกแยกไว้อย่างชัดเจนโดยแบ่งได้เป็น 5 หมวดใหญ่ๆ ด้วยกันดังนี้

  1. หมวดบัญชีสินทรัพย์  คือ สินทรัพย์ สิทธิต่างๆ ที่กิจการครอบครองอยู่ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เครื่องจักร วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
  2. หมวดบัญชีหนีสิน คือ ภาระที่กิจการต้องชำระให้แก่ผู้อื่นในอนาคต เช่น เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมจากธนาคาร ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
  3. ส่วนของเจ้าของ หรือทุน หรือส่วนของผู้ถือหุ้น คือ เงินที่นำมาลงทุน กำไรสะสม เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ กำไร/ขาดทุนของปี สำรองตามกฎหมาย เป็นต้น
  4. หมวดบัญชีรายได้ คือ สิ่งที่กิจการได้รับจากการดำเนินกิจการ ได้แก่ รายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
  5. หมวดบัญชีรายจ่าย คือ สิ่งที่กิจการเสียไปจากการดำเนินกิจการ ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน โบนัส ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เป็นต้น

  สอบถามเพิ่มเติม โทร 085-361-3223 (พงศ์พันธุ์)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้