ลี การบัญชี : รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

บริการของเรา

 สิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการของเรา

  • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของกิจการประจำปีของกิจการตามกฎหมาย
  • จัดทำแบบฟอร์ม และยื่นแบบประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
  • จัดทำ และยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
  • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สบช.3)
  • จัดทำ และยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
  • บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร